MOTTENBESCHERMING BIJ WOLLEN TAPIJTEN

 
GUT test tapijt en kamerbreed tapijt, vervaardigd uit natuurlijke materialen zoals kokos, sisal en wol, op resten van pesticiden. Het is niet de bedoeling dat deze testen bepaalde pesticides opsporen (GUT's test op schadelijke stoffen)
Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de mottenbestrijdingsmiddelen permethrin en sulcofuron, waarvan GUT slechts bepaalde hoeveelheden toelaat zodat  ze  onschadelijk  zijn voor de  gezondheid. Deze 
chemische stoffen worden enkel aanvaard in wollen tapijten waarvan het percentage wol hoger is dan 50%. Op die manier wordt een veilige en langdurige bestrijding von schadelijke dieren gegarandeerd. Zoniet zouden larven van motten en kevers zich in de tapijten kunnen nestelen. Deze meting is voor de meerderheid van de synthetische tapijten op de markt natuurlijk niet nodig. De actieve stof permethrin, een pyrethroïde, wordt al meer dan 10 jaar gebruikt. De keuze voor deze stof heeft volgende voordelen:

 • in kleine hoeveelheden is deze stof zeer efficiënt tegen besmetting met larven van motten en kevers,
 • ze biedt veilige en langdurige bescherming van het product,
 • ze is niet schadelijk voor mensen indien het op de juiste manier wordt gebruikt.
Een langdurige bescherming van tapijt wordt bereikt omdat het actieve bestanddeel van de stof zich vastzet op de vezel, maar ook omdat het niet verslijt terwijl het product gebruikt wordt. Het weerstaat zelfs verscheidene wasbeurten.

Na het grondig testen van de mottenbestrijdingsmiddelen, besluit ook het Duitse  "Bundesgesundheitsamt" (Ministerie van  gezondheid): "[…] doordren-
king (i.e. mottenbestrijdingsmiddelen) van tapijt en kamerbreed tapijt wordt niet beschouwd als een aanzienlijk gezondheidsrisico […]. De Berlijnse autori-
teit deelt hierbij de mening van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) en de EPA (Amerikaans milieubeschermingagentschap). Deze laatste liet recent deze stof in de USA toe, na zeer uitgebreide testen. Het federaal instituut voor de bescherming van consumentengezondheid en diergeneeskunde (BgVV) merkt op: "[…]  dat, wanneer doordrenking deskundig gebeurt, er met de hedendaagse kennis niets gevonden wordt dat er op wijst dat het gebruik van zulke tapijten of kamerbrede tapijten schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid […].

Samenvattend: Wollen tapijten moeten beschermd worden tegen aanvallen van insecten om de hygiëne in huis te verzekeren en om vroegtijdig slijtage te vermijden. De gezondheid van de consument is niet in gevaar bij het gebruik van permethrin als een preventief motten- en keverbestrijdingsmiddel.


 
Uittreksels uit de brochure van het Duitse Ministerie voor onderzoek en opleiding, over het project

"Blootstelling aan permethrine in huis"


Verzwakking van de menselijke gezondheid door pyrethoïden (insecticides) in leef- en werkomgeving.

Resultaten van de studie van de bio-, effect- en binnenhuiscontrole op pyrethroïden
 


     

Geen aantoonbaar gezondheidsrisico

De resultaten van de studie geven geen aanwijzing van gezondheidsrisico's voor gezonde bewoners van woningen met wollen kamerbrede of gewone tapijten, indien het op de juiste manier werd behandeld met permethrin motten- en keverbestrijdngsmiddel. 


     


Uit de inhoud:

1. Voorwoord

Enkele jaren geleden gaf de blootstelling aan pyrethroïden, vrijgekomen door  ongedierteverdelging of door gasdampen van motten- en keverbestrijdingsmiddelen op wollen tapijten of kamerbrede tapijten, aanleiding tot heftige discussies en zelfs rechtszaken. Getroffen personen kloegen bijvoorbeeld ondermeer over chronische zenuwbeschadiging en een aantal andere niet nader omschreven symptomen. Zoals zo vaak, was het resultaat van dit belangenconflict een complexe mengeling van mogelijk gekwetste personen, van onvoldoende wetenschappelijke informatie en wetenschappelijke opinies. 

[…] Tegen deze achtergrond steunde het Duits Ministerie voor opleiding en onderzoek (BMBF) een gezamenlijk onderzoeksproject dat stipuleerde dat de betrokken industrie dezelfde financiële bijdrage moest leveren. […] twee studies werden uitgevoerd die, voor de eerste keer ontworpen waren om solide gegevens te verschaffen over de ongemakken bij de vrijwilligers om een correlatie vast te stellen tussen de ongemakken en de blootstelling en om eventuele gezondheidsrisico's te herkennen. Dit onderzoek werd onafhankelijk uitgevoerd, en daarom […] werd het project beoordeeld door onafhankelijke experts. […]
 

2. Het gezamenlijke project "Blootstelling aan pyrethroïden
    binnenshuis"

[..]  In één studie werden mensen ondergebracht die thuis tapijten hadden die pyrethroïden bevatten, en bijgevolg permanent blootgesteld waren aan de insecticide. [..]

Om de concentratie van pyrethroïden te bepalen, werd de concentratie ervan in de kamerlucht en in het huisstof van de kamer gemeten (binnenkamer onderzoek). Om een mogelijk effect van pyrethroïden op de menselijke gezondheid te meten, werd de betrokken personen gevraagd hun klachten kenbaar te maken. Ze ondergingen een lichamelijk onderzoek en andere gezondheidsgerelateerde tests. In deze tests werd de urine onderzocht op het pyrethroïde metabolisme (bio-onderzoek), het bloed samen met immunologische parameters onderzocht, alsook de mogelijke beschadiging van het zenuwstelsel (neurofysiologische tests en meting van de hersengolven). Al deze onderzoeken werden uitgevoerd om antwoorden te vinden op vragen als:

 • Leidt de aanwezigheid van pyrethroïden in binnenkamers tot relevante beschadiging van de gezondheid van de bewoners?
 • Is er een verandering van de gezondheidstoestand bij mensen die éénmaal (ongedierteverdelging) of permanent (wollen tapijten) blootgesteld werden aan pyrethroïden [..]?


3. [..] Gezondheidsschade door permethrin in wollen tapijten en
           wollen
kamerbrede tapijten?
       [..]  Basisvragen van de studie

 • In welke mate is een binnenkamer waar wollen tapijten liggen, aangetast met permethrine in het huisstof en de binnenlucht?
 • Hoe groot is het aandeel permethrine deeltjes dat de longen bereikt?
 • In welke mate is permethrine uit wollen tapijten biobeschikbaar, d.w.z. kan het als metabolisch product teruggevonden worden in menselijke urine?
 • Bestaat er een oorzakelijk verband tussen de concentratie van permethrine in kamerlucht en de concentratie van permethrine metabolismen (gedegenereerde producten)?
 • Bestaat er een oorzakelijk verband tussen de concentratie van permethrine in kamerlucht of de permethrine metabolismen in de urine en de gezondheidstoestand?


4. Gevonden of niet gevonden oorzakelijke verbanden
      [..]  Permethrine in huisstof en kamerbreed tapijt

 • Als de concentratie aan permethrine in tapijtvezels stijgt, is er ook een stijgende concentratie in het huisstof merkbaar.
 • In tegenstelling tot tapijtvezelafwerking, kan permethrine zich wel verrijken in huisstof. Dit betekent dat de gevonden permethrine concentratie in huisstof hoger kan zijn dan in tapijtvezels.
 • Vergeleken met studies die de "achtergrond blootstelling" opmeten, toont huisstof in flats met Eulan afgewerkt tapijt een merkbaar hoger permethrine gehalte.
      [..] Meting van binnenkamerlucht  
 • De concentratie aan permethrine in de lucht is zeer laag; in 19% van alle gevallen is ze lager dan de herkenbaarheidslimiet.
 • Er is geen significant oorzakelijk verband […] merkbaar tussen de concentratie permethrine in kamerlucht en in huisstof.
 • De permethrine in de lucht moet toegeschreven worden aan een minieme continue slijtage van kleine tapijtvezels.
      [..] Bio-onderzoek
 • De identificatie van permethrine metabolismen in urine wijst principieel op een toename van permethrine, maar:
 • Als regel geldt dat de concentratie van permethrine in urine zeer laag is en zich dikwijls onder de herkenbaarheidslimiet bevindt.
 • De concentratie van permethrine metabolismen in kamerbreed tapijt, in huisstof en in kamerlucht duidt niet op een oorzakelijk verband met de metabolische concentratie in de urine.
      [..] Registreren van symptomen
 • Er is geen significant oorzakelijk verband tussen het aantreffen van een symptoom en de concentratie permethrine in de kamerlucht.
 • De concentratie permethrine metabolismen in de urine toont geen significant oorzakelijk verband met de indicatie van symptomen.
 • Het type en de frequentie van de indicatie van symptomen kan vergeleken worden met deze van een vergelijkbare studie zonder de invloed van pyrethroïdes.


5. Conclusie

De resultaten van de studie over flats met Eulan afgewerkt wollen tapijt of kamerbreed tapijt, kunnen als volgt samengevat worden:

Het binnenkamer onderzoek toonde aan dat de permethrin concentraties in huisstof zeer hoog zijn. In de toxicologisch relevante kamerlucht zijn ze echter zeer laag. Aangezien kamerlucht in de studie als uitgangspunt geldt voor de opname van permethrine, kan verwacht worden dat bewoners slechts voor een klein deel blootgesteld werden. 

De concentraties aan metabolismen in de urine, vastgesteld in het bio-onderzoek,  zijn vergelijkbaar met de waarden in andere studies t.o.v. de algemene bevolkingsgroepen. Slechts een klein deel van de stalen vertoonden waarden boven de herkenbaarheidslimiet. 

Ook de frequentie van de hoger vermelde gezondheidssymptomen staat gelijk aan de bevindingen van een gelijkaardige studie bij personen die niet blootgesteld werden aan permethrine. De onderzochte personen bemerkten natuurlijk een reeks symptomen gelijkaardig aan de symptonen aangeduid in de huidige studie. Er werd geen oorzakelijk verband gevonden tussen hun gezondheidstoestand enerzijds en de permethrine concentraties in de kamerlucht en metabolische concentratie in de urine anderzijds. De vraag of dit ook zo is voor zeer gevoelige personen zoals mensen met allergieën, kan gezien de aard van de studie niet beantwoord worden.

Een speciaal label voor met permethrine behandelde wollen kamerbrede tapijten zou voordelig zijn voor de consument en moet dus nagestreefd worden.

 


Er is geen herkenbare schade voor de gezondheid

De resultaten van de studie tonen aan dat er geen aanwijsbare schade is voor de gezondheid van gezonde bewoners van flats waar wollen tapijt of kamerbreed tapijt gebruikt wordt, dat behandeld werd met motten- en keverbestrijdingsmiddelen op basis van permethrin.

 


Bron:
         

 
   
 
GUT: Tapijt getest voor een beter leefmilieu